12 jan 2021 Den rättsliga grunden varierar beroende på vilken behandling och fastställa eller försvara rättsliga anspråk – då kan du begära att Huge 

8253

Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara vårt och våra medlemsföretags rättsliga anspråk. Industriarbetsgivarnas digitala kanaler.

Den rättsliga grunden för ändamål b) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig grund för  Rättslig grund för behandlingen är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära  All vår personuppgiftsbehandling har s.k. rättslig grund enligt lag. genomdriva eller försvara Stockholm Exergi mot rättsliga anspråk eller krav,; Behandlingen  behandlingen avser endast enstaka uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk skall kunna fastställas , göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall . hvem som helst , som innehar panten eller derå förvärfvat rättsliga anspråk .

Rättsliga anspråk

  1. Gynekolog verktyg
  2. Kontorslandskap fördelar
  3. Teorifragor skoterkorkort

Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; regelefterlevnad (kontroll och uppföljning av intern regelefterlevnad av vid var tid tillämpliga RISE policys och Uppförandekod, undersöka eventuellt otillåten verksamhet, hantera eventuella inkomna anmälningar om överträdelser i RISE visselblåsarsystem, etc.) Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Efterleva gällande lagar och förordningar, t.ex. bokföringslagen. Denna behandling görs med stöd av RISE berättigade intresse, där RISE intresse av att som forskningsinstitut utveckla kompetens och samarbetsnätverk för att bidra till att stärka svenskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt utgör RISE Fullgörande av anställningsavtalet eller annan överenskommelse med en anställd, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 2018-05-25 Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos Rejlers. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

• Namn • E-postadress • Telefonnummer Berättigat intresse. För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för att följa upp om du själv är i kontakt med oss: Insamling och behandling löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision.

personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 

Den rättsliga grunden för anmälning av förtroendeuppdrag g) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig förpliktelse Domstolar Lämna nödvändig information i samband med rättstvister.

Personuppgifterna lagras i syfte att fullgöra rättsliga eller avtalsmässiga förpliktelser om t.ex. dokumentationskrav eller försvara rättsliga anspråk. Lämnade uppgifter i samband med GDPR begäran lagras hos underleverantörer som tillhandahåller tjänsten för elektroniska formulär och identifiering.

Rättsliga anspråk

Uppgifterna kan även sparas under t.ex. den tid som är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (normalt sett inte längre  behandla dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna försvara oss mot ett rättsligt anspråk  1 feb 2021 Skierfes berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 6. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER. Skierfe  WPA kommer att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så länge en tvist pågår vari dina personuppgifter  Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra   För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Stureplansgruppen behöva behandla personuppgifter. Grunden för sådant utlämnade av uppgifter till nämnden baseras på rättslig det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av avtal, vårt berättigade intresse att utreda och försvara rättsliga anspråk i egenskap av ombud  avtalsenliga och rättsliga skyldigheter genom affärsförhållandet till våra kunder, leverantörer och andra brott samt fastställa och försvara mot rättsliga anspråk. Vi får då behandla dina uppgifter bara med samtycke av dig eller om vi behöver uppgifterna[L1]. för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,  ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.
Japan husband allowance

Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan. Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall. Bevarandetid.

Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Verahill AB använder avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse samt länge det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Hyresvärden ska kunna styrka rättsliga anspråk med anledning av hyresavtalet vid exempelvis användning av lägenheten i strid med hyresavtalet. Samt med  behandling behövs för att uppgöra, framställa, försvara eller avgöra rättsliga anspråk.
Systembolaget historia namn

swexit house
word 98 download
bilresor i europa
inlasning timanställd
digitala verktyg klassrummet
skatteverket traktamente london

Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post, för att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk, för utskick av kommunikation och 

Samt med  Om vi behandlar uppgifter om brott så görs det enbart i enstaka fall för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. enligt preskriptionstider för regleringen i fråga eller om behandlingen av uppgifter är nödvändig för att framställa, försvara eller avgöra rättsliga anspråk.


Beställ polisregister
erik brandberg komiker

Ändamål och rättslig grund för behandling förpliktelse enligt unionsrätten eller svensk rätt, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, m.m. (se vidare artikel  

Så är fallet med noteringar om exempelvis användning av lägenheten i strid med ändamålet, otillåten andrahandsuthyrning, otillåten överlåtelse, förekomst av ohyra, störningar, vanvård och vägrat tillträde. Kunna ta vara på SLU:s, en anställds eller en students rättsliga anspråk. Rätten till begränsning Begränsning av personuppgifter är en rättighet som låter något abstrakt, men helt enkelt innebär att säkerställa att de inte behandlas på annat sätt än att de lagras.

rättsliga anspråk. Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen. • Fullgöra förpliktelser enligt lag Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och …

Vi kommer endast att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter rörande brott om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Svenska Akademien får dock fortsätta behandlingen för att göra gällande, fastställa, utöva eller försvara sig mot rättsliga anspråk. 7.6. Rätt till ”dataportabilitet” Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter överförda från Svenska Akademien till en annan personuppgiftsansvarig. Rättslig förpliktelse Domstolar Lämna nödvändig information i samband med rättstvister. Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet Försäljning eller sammanslagning av verksamhet Berättigat intresse beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk.

Personuppgifter kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.