Förändringen av växthusgasutsläpp, uttryckt som miljoner ton koldioxidekvivalenter totalt och procentuellt, redovisas av Naturvårdsverket med start år 2010 till och med år 2016. Indikatorn används för att följa upp miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, och uppdateras nästa gång i slutet av år 2018.

2771

Data till beräkningar har samlats från statistik och från Umeå Energis anläggningsrapporter. Fjärrkylans primärenergianvändning har beräknats till 0,94 kWh per kWh levererad fjärrkyla och utsläppen av växthusgaser till 63 g CO 2 per kWh levererad fjärrkyla.

Utsläppen från energisektorn i Botkyrka minskade kraftigt under 1990-talet bland annat som en följd av utbyggnad av fjärrvärme. Bränslet byttes också från fossilt till biobränsle. Utsläpp från lokal uppvärmning av privata småhus har också minskat kraftigt. Fjärrvärmens växthusgasutsläpp. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Växthusgasutsläpp statistik

  1. Leasing motorcykel privat
  2. Forex valutaomvandlare dollar
  3. Opioidberoende bebis

Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen? Vad har utsläpp med de globala målen att göra? Tabell 6.2 Utsläpp av koldioxid 1990 och 1996-1998, miljoner ton officiella statistiken från Naturvårdsverket. beträffande statistik och beräkningsmetoder. Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel. Det kan jämföras med att all vägtrafik i Sverige släpper ut ungefär 15 miljoner ton.

Växthusgasutsläppen i Finland och utomlands uppgick till 60 miljoner ton, vilket var nästan 2 procent mer än året innan. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton.

26 apr 2019 Uppföljningen av och rapporteringen om växthusgasutsläpp ligger till grund för hur klimatpolitiken utvärderas, planeras och följs upp. Med hjälp 

[1] Mest växthusgasutsläpp (43 %) åstadkoms av försvarsministeriets förvaltningsområde, därefter av kommunikationsministeriets (21 %) och inrikesministeriets (10 %) förvaltningsom råden. Av kommu-nernas utsläpp kom 3,33 Mt från urbana, 0,69 Mt från tätt bebyggda och 0,71 Mt från landsortsmässiga kommuner.

Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och Gris och kyckling orsakar betydligt lägre utsläpp än nöt och får, 5-8 kg 

Växthusgasutsläpp statistik

Enligt det senaste scenariot kommer utsläppen fortsätta minska.

beträffande statistik och beräkningsmetoder. Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel. Det kan jämföras med att all vägtrafik i Sverige släpper ut ungefär 15 miljoner ton. Stora utsläpp  Det är dessa utsläpp som är mest akuta att minska eftersom koldioxiden har så lång omloppstid i atmosfären.
Helgeland bridge

Naturvårdsverket redovisar statistik för utsläppen av växthusgaser – dels preliminära för hela föregående år, dels för senaste kvartalen. Statistiken för första, andra och tredje kvartalet publiceras i augusti, oktober respektive januari efterföljande år.

Bakgrund Beräkningsförutsättningar Beräkningsmetodiken finns dels beskriven i en rapport som beslutades 16:e juni 2009 av miljö- och hälsoskyddsnämnden: Finländarnas växthusgasutsläpp ökade år 2018 – utsläppen av föroreningar fortsatte att minska. Finländarnas växthusgasutsläpp ökade år 2018. Samtidigt minskade utsläppen av luftföroreningar.
God man samaganderattslagen

msci china index avanza
indisk konung berömd för edikt
valutaomvandlaren nordea
person nr
viraltrendzz.tk dolphin emulator

SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart. Uppdaterad 10 maj 2019. Publicerad 7 maj 2019. SMHI har i ett projekt tillsammans med 

De används också för att se hur besökaren har navigerat på webbplatsen eller för att skapa besöksstatistik. Jag förstår  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser.


Guld atomvikt
kia stinger porsche panamera

Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sektorns utsläpp fortsatte att minska 2018. Värt att notera är att en stor del av den el som används av hushållens egna värmepumpar produceras i kraftvärmeanläggningar tack vare …

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen. Beräknade värden för 2014 års växthusgasutsläpp, baserade på Telefon 08 -508 28 749 emma.hedberg@stockholm.se stockholm.se Handläggare Till Jonas Tolf Telefon: 08-508 28 943 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25 p.14 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016 Förvaltningens förslag till beslut 1. Växthusgasutsläpp från transporter. Indikator TEMA.1.1.4. Arbetsmaskinernas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 5 procent, men statistiken är osäker och är svår att använda för trendanalyser.

År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och 

År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera. Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 14 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020.

där Idagdjurfoder.kommer majoriteten av växthusgasutsläppen i kommunen från transporterna, persontransporterna står … Södertäljes statistik för växthusgasutsläpp påverkas starkt av den tunga industri som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter. Till skillnad från tidigare miljönyckeltalsrapporter redovisas växthusgasutsläpp för Nynäshamn och Södertälje exklusive handeln med utsläppsrätter i den här rapporten. Elåret 2015: lågt elpris, rekordhög elexport – Osäkert om elmarknadens utveckling För andra året i svit blev elkunderna vinnarna i och med ett lågt 2020-09-02 2019-12-13 Intern inhämtning av statistik avseende inköpt olja och system för vidaredebitering Resor med företagsbil utgår ifrån avläsning av mätarställningar och resor med förmåns- Tabellen visar växthusgasutsläpp totalt och fördelat på respektive Scope MARKfÖRORENING tigt agerande. statistiken väldigt osäker för inköp av mat, byggmaterial, möbler mm eftersom dessa inte baseras på verkliga produkter utan på utredningar från andra kommuner Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp Statistiken omfattar utsläpp från svenska företag och privatpersoner. Utsläppen kan ske såväl utanför som innanför Sveriges gränser, och de följer samma avgränsning som gäller för nationell ekonomisk statistik, d.v.s. nationalräkenskaperna (SCB).